Nut en Nocht SkarsterbregeThus

Nijs

Meiwurkers

Spiele Stikken

Foto's

Donateurs

Frysk Folksliet

Besiteboek

Contact

07-02-2013 - 2012/2013 Help, Skoanmem komt útfanhûs fan CJ Slijkoord oerset troch Jan de Vries

Unferwachts komt de skoanmem fan Eric in wike útfanhûs en se nimt har suster ek mei.

Unferwachts komt de skoanmem fan Eric in wike útfanhûs en se nimt har suster ek mei. In frou sûnder miening en net sa snugger. Dit jout net allinnich de noadiche spanning, mar ek noch ris de meast kranksinnige, humoristyske situaasjes. Hielendal as se konfrontearre wurdt mei in wiersister of better sein in oplichtster út it sigeunerkamp. Yn it koart in toanielstik dat bol stiet fan de humor wêr’t de meast ûnferwachte situaasjes inoar yn rap tempo opfolgje.
Werom

Nut en Nocht Skarsterbrege