Nut en Nocht SkarsterbregeThus

Nijs

Meiwurkers

Spiele Stikken

Foto's

Donateurs

Frysk Folksliet

Besiteboek

Contact

De meiwurkers fan Nut en Nocht


, ,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,, ,
,,,

,,,Bestjoer:
,,,Foarsitter: ,,,

,,,

,,,Bouke Agricola ,,,

,,,

,,,Secretariaat: ,,,

,,,

,,,Froukje Braaksma ,,,

,,,

,,,en Jolanda vd Wal ,,,

,,,

,,,Pongehâlder: ,,,

,,,

,,,Sjirk de Jong ,,,

,,,

,,,Secretariaat
,,,Froukje Braaksma ,,,

,,,

,,,Rienstrjitte 45 ,,,

,,,

,,,8517 HS Skarsterbrêge
,,,Til: 0513-41 89 26 ,,,

,,,
,,,
,,,,,, ,,,

,,,,,,Leden:
,,,,,,
,,,,,, ,,,

,,,,,, ,,,

,,,,,,Kim v Aalderen ,,,,,, ,,,

,,,,,, ,,,

,,,,,,Tessa v Aalderen ,,,,,, ,,,

,,,,,, ,,,

,,,,,,Bouke Agricola
,,,,,,Ellie Agricola ,,,,,, ,,,

,,,,,, ,,,

,,,,,,Froukje Braaksma ,,,,,, ,,,

,,,,,, ,,,

,,,,,,Joke Hofstra ,,,,,, ,,,

,,,,,, ,,,

,,,,,,Mark Hofstra ,,,,,, ,,,

,,,,,, ,,,

,,,,,,Shanna Hofstra ,,,,,, ,,,

,,,,,, ,,,

,,,,,,Sjirk de Jong
,,,,,,Theun Kaastra ,,,,,, ,,,

,,,,,, ,,,

,,,,,,Brecht Klijnstra
,,,,,,Sonja Kuipers
,,,,,,Benny de Leeuw
,,,,,,Tietie vd Meer
,,,,,,Romke Nagelhout ,,,,,, ,,,

,,,,,, ,,,

,,,,,,Riemer Oosterman ,,,,,, ,,,

,,,,,, ,,,

,,,,,,Dora Wijnja ,,,,,, ,,,

,,,,,,,,,
,,,,,, ,,,

,,,,,,Regy:
,,,,,,
Tsjikke de Jong ,,,,,, ,,,

,,,,,, ,,,

,,,,,,Grime:
,,,,,,Elly Bouwhuis ,,,,,, ,,,

,,,,,,
,,,,,,
Ereleden:
,,,,,,
Tsjikke de Jong
,,,,,,Elske vd Wal
,,,,,,Hennie Speerstra


Nut en Nocht Skarsterbrege