Nut en Nocht SkarsterbregeThus

Nijs

Meiwurkers

Spiele Stikken

Foto's

Donateurs

Frysk Folksliet

Besiteboek

Contact

Donateurs en Sponsors

 

 

 

 

 
Eltsenien kin donateur wurde van Toanielferiening Nut & Nocht.

* Bern fan'e basisskoalle binne fergees
* Bern oant 16 jier betelje € 2,50
* Eltsenien fanôf 18 jier betelet € 3,50

Dit hâldt yn dat men by de kassa gjin yntree mear hoecht te beteljen.
De tagong foar "net"-donateurs is € 5,00.

Neast donateur kinne jo ek sponsor wurde. Mei meiwurking fan ús sponsors kinne wy in noflike jûn foar jim delsette mei musyk en lotery. Mar ek de blommen foar ús spilers wurde fakentiden troch sponsors oanbean.

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  skarweb internetNut en Nocht Skarsterbrege