Nut en Nocht SkarsterbregeThus

Nijs

Meiwurkers

Spiele Stikken

Foto's

Donateurs

Frysk Folksliet

Besiteboek

Contact

23-01-2010 - 2009/2010 In moardwykein fan Carl Slotboom oerset troch Abele Krist

It stik spilet op in buorkerij. Fiif froulju hawwe harren opjûn foar in yogakursus, dyt op in bourkerij fier it lân yn oer in hiel wykein jûn wurde sil.

It stik spilet op in buorkerij. Fiif froulju hawwe harren opjûn foar in yogakursus, dyt op in bourkerij fier it lân yn oer in hiel wykein jûn wurde sil. De earste kursist is in sloofke (Trientsje Roffel) dyt noch nea fan hûs west is. Hja wol dan ek foartdaliks skilje om har Kees witte te litten dat hja goed oankommen is. Spitich genoch is der gjin tillefoan. Dan komme der twa freondinnen (Grietje Sloothaak en Ellie Agricola) froulju fan lichte seden, dyt oeral om laitsje en o sa rap mei't bekje binne. Dernei komt der in tige feministysk typke (Coby Zwaga) dyt neat fan manlju ha moat. Dan komt der in wrâldfrjemde frou (Joke Hofstra) dyt alles al meimakke hat op it esotearysk mêcirc;d. Hja is 5x troud west en hat no ôfdien mei de mânlju. Sy is fakentiids yn hegere sfearen. It is foar de kursusliedster (Sonja Kuipers) in hiele toer om dit bûnte Selskip yn`e stokken te hâlden.


Werom

Nut en Nocht Skarsterbrege