Nut en Nocht SkarsterbregeThus

Nijs

Meiwurkers

Spiele Stikken

Foto's

Donateurs

Frysk Folksliet

Besiteboek

Contact

01-01-2003 - 2002/2003 Berend past op'e slach fan Minne de Bildt oerset Gerrit Meter

Janny Landstra, in widdo, driuwt mei har dochter en in feint in boerenbedriuw dêr't Berend, in âlde sjacherder, gauris syn kommen hat.

BEREND PAST OP'E SLACH

Janny Landstra, in widdo, driuwt mei har dochter en in feint in boerenbedriuw dêr't Berend, in âlde sjacherder, gauris syn kommen hat. It fredige libbentsje dêr wurdt raar fersteurd as der in brânbrief fan de lânhearre komt, hy wol jild sjen! Hy komt, dy jonker! Troch tadwaan fan âlde Berend, dy't mei de swierrichheden op'e hichte is, rekket de jonker op in nuvere wize it hiem ôf. En de jonker driget dat er Janny de pleats ûnder it gat wei ferkeapje sil. Minke, de jonker syn faam, giet alles fierstente mâl, sy leart de jonker no pas goed kennen, en keart har fan him ôf. Sadwaande set de jonker syn drigemint troch en ferkeapet de pleats. Omdat de jonker net wit wa't de keaper is, falt er dochs noch yn in djip gat, want âlde Berend hat op'e slach past....
Werom

Nut en Nocht Skarsterbrege