Nut en Nocht SkarsterbregeThus

Nijs

Meiwurkers

Spiele Stikken

Foto's

Donateurs

Frysk Folksliet

Besiteboek

Contact

01-01-2006 - 2005/2006 Striid om'e haadrol fan Jo Snoeren oerset troch Fokke Kielstra

Isolda Holland is de eigner fan fyftjin moadewinkels der 't har dochter Tamara de lieding oer hat. Tamara hat in skoftsje yn in ynrjochting sitten (se seach nammentlik minsken dy 't der net wiene) mar is wer better.

STRIID OM'E HAADROL

Isolda Holland is de eigner fan fyftjin moadewinkels der 't har dochter Tamara de lieding oer hat. Tamara hat in skoftsje yn in ynrjochting sitten (se seach nammentlik minsken dy 't der net wiene) mar is wer better. Har twadde man Stoffel en har soan Wigbold hawwe ek wol earen nei har baan, mar Tamara kin it skoan oan. As Isolde by Tamara útfanhûzet, besykje Stoffel en Wigbold har wer yn de ynrjochting te krijen. Se spylje ferskate rollen om Tamara wer "gek" te meitsjen. Ek bewurkje se Isolde om har te oertsjûgjen dat Tamara net ynsteat is om har baan goed út te fieren. Se krije help fan minsken dy't allegear op jild útbinne. Tamara wurdt erchtinkend en nimt Elsie, dy't by de plysje wurket, yn 'e earm. De diederes wurde pakt en Tamara hâldt de lieding.
Werom

Nut en Nocht Skarsterbrege