Nut en Nocht SkarsterbregeThus

Nijs

Meiwurkers

Spiele Stikken

Foto's

Donateurs

Frysk Folksliet

Besiteboek

Contact

10-04-2014 - 2013/2014 Komkommertiid fan Carl Slotboom oerset troch Abele Krist

Mary hat in priis wûn en mei Gerrit har man mei se nei in hotel op it plattelân. De keamer njonken harres wurdt troch de pikolo Frits tawiisd oan in jong stel, wylst Josefien, de hotelhâldster, dy krekt ferhierd hat oan Marion.

Mary hat in priis wûn en mei Gerrit har man mei se nei in hotel op it plattelân. De keamer njonken harres wurdt troch de pikolo Frits tawiisd oan in jong stel, wylst Josefien, de hotelhâldster, dy krekt ferhierd hat oan Marion. Tusken beide keamers is in doar dy't op slot sit, mar Gerrit prutst krekt sa lang oant er him iepen hat en sa troch it kaaisgat de buofrou begnuve kin. Hy is der glêd mei oan, want de buorfrou is syn minnares en hy wol sa gau mooglik nei hûs. Marion fernimt de gnuvery en docht har ferhaal by pikolo Frits dy't har dan treasket. Josefien betrapet harren en is poerrazend op Frits. It fereale jonge stel sil op foto set wurde troch in sjoernaliste dy't in repotaazje meitje sil fan priiswinneres Mary. It komt dan út dat de âlders fan Hans yn de oare keamer binne en dy witte neat fan Claudia en Hans. In protte misbegripen en betizing, mar alles komt goed.
Werom

Nut en Nocht Skarsterbrege