Nut en Nocht SkarsterbregeThus

Nijs

Meiwurkers

Spiele Stikken

Foto's

Donateurs

Frysk Folksliet

Besiteboek

Contact

22-03-2012 - 2011/2012 Dokterke boartsje fan Carl Slotboom oerset troch Abele Krist

Arie van Zanten wurdt fertocht fan in bankrôf en is op'e flecht foar de plysje, der sit foar Arie neat oars op as “dokterke boartsje” en dit bliuwt net sûnder gefolgen.

Arie van Zanten wurdt fertocht fan in bankrôf en is op ‘e flecht foar de plysje. Hy draaft it earst it beste gebou yn wat er tsjinkomt. Ut in kast pakt hy in wite jas en docht dizze oan. As hy it gebou wer út wol, rint er haadsuster Gerda tsjin it liif, dy ‘t der fan út giet dat dit de plakferfangende dokter van Vliet is. Om't der hieltyd plysje-auto’s yn ‘e buert rûnride sit der foar Arie neat oars op as “dokterke boartsje” en dit bliuwt net sûnder gefolgen.
Werom

Nut en Nocht Skarsterbrege