Nut en Nocht SkarsterbregeThus

Nijs

Meiwurkers

Spiele Stikken

Foto's

Donateurs

Frysk Folksliet

Besiteboek

Contact

01-01-1994 - 1993/1994 Leafde om'e seisde ferdjiping troch A.A. Jaarsma oerset troch Gurbe Dijkstra

Ienakter: In klassike trijehoeksferhâlding: wylst har man net thús wie, hat syn frou mei in freon op bêd west.

In klassike trijehoeksferhâlding: wylst har man net thús wie, hat syn frou mei in freon op bêd west. As de man ûnferwachts thúskomt, moat der foar soarge wurde dat de beide manlju inoar net tsjin't liif rinne. Mei wat ferlechjes, weikrûpboarterijkes en ymprovisaasje slagget dat aardich. De brike sitewaasjes dy't sadwaande ûntsteane, hâlde de fleur der wol yn.

Werom

Nut en Nocht Skarsterbrege