Nut en Nocht SkarsterbregeThus

Nijs

Meiwurkers

Spiele Stikken

Foto's

Donateurs

Frysk Folksliet

Besiteboek

Contact

02-01-2009 - 2008/2009 Unferwacht treffen fan Carl Slotboom oerset troch Abele Krist

Ienakter: Trije stellen sitte te iten, apart oan trije tafeltsjes. Wy folgje hyltyd it petear per tafel. It docht bliken dat Jaap en Siem elkoar kenne fan Doarpsbelang en sa te hearren sit der nochal wat âldsear oer en wer.

Trije stellen sitte te iten, apart oan trije tafeltsjes. Wy folgje hyltyd it petear per tafel. It docht bliken dat Jaap en Siem elkoar kenne fan Doarpsbelang en sa te hearren sit der nochal wat âldsear oer en wer. Jaap is kweker en leveret alle jierren plantsjes oan Doarpsbelang foar de fersiering fan it doarpsplein. Siem is bestjoerslid fan Doarpsbelang en fynt Jaap mar in minne kweker. Jaap lykwols hat it oer Siem, it bestjoerslid dat altyd wat te mekkerjen hat. En dan Pee, waans frou Monique alle jierren foar de plantsjes op it plein soarget. Hy fynt dat syn frou te min wurdearring kriget fan it bestjoer. Allegear argewaasje dus, mar as de trije mannen elkoar even letter treffe om 't se nei it húske moatte, dan is der fan lekskoaien gjin sprake mear: Jaap is in bêste kweker en Siem is in topbestjoerder. Se prate ôf dat se nei it húskebesyk de trije tafels gesellich tsjinelkoar skowe..
Werom

Nut en Nocht Skarsterbrege